Chrystus Misjonarz i Odkupiciel

Ożywione miłością i duchem ofiary, tak jak nasi Założyciele: Matka Leonia Milito i Abp Geraldo Fernandes CMF, całkowicie i bez reszty ofiarujemy się dla ZBAWCZEJ MISJI KOŚCIOŁA.

„Rozpalajcie w sobie ogień misyjny i przekazujcie go innym, pozwólcie, aby przenikał wasze dusze!
To wiatr Pięćdziesiątnicy!”. (Matka Leonia)

 

 

 

 

Eucharystia

Tajemnicą żywotności naszego Zgromadzenia jest Eucharystia. Ona jest źródłem i szczytem każdego apostolatu:

Od stóp Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie idźcie pielęgnować ubogich, a po ukończeniu tej posługi powróćcie znów do Niego, aby umocnić waszego ducha. (Abp Geraldo)

 

Jesteśmy powołane do pełnego utożsamienia się z Jezusem, Misjonarzem Ojca i Odkupicielem ludzi. Naśladując Go, pragniemy ukazywać Jego styl życia na ziemi i głosić Tajemnicę Odkupienia wszystkim ludziom. (z Konstytucji)

 

 

 

 

Niepokalane Serce Maryi

Nasza rodzina misyjna została powierzona od swoich narodzin szczególnej opiece Niepokalanemu Sercu Maryi, do której zwracamy się jak do Matki, Królowej i Mistrzyni Zgromadzenia:

Serce Maryi powinno być wzorem naszego misyjnego serca, czułego i otwartego na potrzeby bliźnich; wzorem serca pałającego miłością do Boga i bliźniego. (Matka Leonia)

 

 

 

 

Św. Antoni Maria Klaret

Za wzór do naśladowania nasi Założyciele pozostawili nam Św. Antoniego M. Klareta, niestrudzonego misjonarza, nazywanego św. Pawłem XIX wieku:

Jeżeli chcecie mieć zapał do dzieł miłosierdzia, zwiększajcie w waszych sercach ogień Bożej miłości poprzez przyjmowanie sakramentu Eucharystii. Ogień wznieca ogień. (Św. A.M.Klaret)

 

 

 

 

Modlitwa

Życie wewnętrzne jest podstawą naszego życia konsekrowanego, misyjnego i stanowi dla nas życiową konieczność. Prowadzi nas ono do zawierzenia się Bogu, pozwalając się kochać przez Niego, akceptując z radością Jego wolę. (z Konstytucji)

 

 

 

 

Wspólnota

Tworząc jedno serce i jednego ducha żyjemy we wspólnocie wiary, nadziei i miłości, według Słowa Bożego i zakorzenione w Eucharystii. Powołane przez Pana, aby wypełnić tę sama misję dzielimy radości i nadzieje, bóle i cierpienia wszystkich ludzi. (z Konstytucji)

 

 

 

Posłanie – misja

Nasza praca nie ogranicza się do działalności wewnątrz murów klasztornych – które zresztą nie istnieją – ale jest otwarta na każdego człowieka i jego rodzinę, by nieść im pomoc materialną i duchową:

Jesteśmy powołane do pracy ewangelizacyjnej w każdej części świata, „wszystkimi dostępnymi środkami”, zgodnymi z życiem konsekrowanym i charyzmatem Zgromadzenia. Ożywione miłością i duchem ofiary całkowicie oddajemy siebie Jezusowi Chrystusowi, dla misji ewangelizacyjnej Kościoła. (z Konstytucji)

 

 

 

 

Głoszenie Słowa i dzieła miłosierdzia

Ewangelizujemy poprzez głoszenie Słowa i posługę miłości w duchu błogosławieństw, szczególnie wobec tych najuboższych:

Poprzez głoszenie Słowa chcemy przekazywać wszystkim tajemnicę Odkupienia, przez którą objawia się ciągła miłość i miłosierdzie, jakimi Bóg kocha każde ze swoich dzieci. W ten sposób staramy się budować Królestwo Boże, którym jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu. (z Konstytucji)

Jesteście po to, aby służyć: służyć z miłością i wiarą, które pozwolą wam dostrzec w każdym człowieku oblicze samego Chrystusa. (Abp Geraldo)

Jezus powiedział: Jestem spragniony, głodny, chory. Ubodzy są Chrystusem. Kiedy jesteśmy z najbardziej potrzebującymi, jesteśmy z Nim. (Matka Leonia)

 

 

 

 

Motto – Dobroć i Radość

Mottem naszego Zgromadzenia jest Dobroć i Radość, postawy, które charakteryzują styl naszego życia i działalności misyjnej:

Ten świat może być naprawdę szczęśliwy. To zależy również od Ciebie. (Abp Geraldo)